Fotogalerie železničních vozidel
Úvod
Úzkorozchodné
Zahraniční
Odkazy
Návštěvní kniha

ZNAČENÍ LOKOMOTIV


Kolejová vozidla na těchto stránkách jsou roztříděna na elektrické lokomotivy (stejnosměrné, střídavé, dvousystémové), elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, řídicí vozy elektrických a motorových jednotek, parní lokomotivy, železniční drezíny a pracovní stroje. Toto roztřídění respektuje zavedený současný český systém značení kolejových vozidel, který se používá od roku 1988. Označení vozidla se v tomto systému skládá ze dvou trojčíslí a kontrolní číslice, oddělené pomlčkou, např. 230.001-0 (elektrická střídavá lokomotivy řady 230, první své řady). První číslice označuje způsob pohonu, další dvě blíže specifikují konkrétní řadu vozidla, druhé trojčíslí vyjadřuje inventární číslo a kontrolní číslice se vypočítává z předchozích šesti číslic. Význam první číslice je vysvětlen zde:

1   ==>   stejnosměrná elektrická lokomotiva
2   ==>   střídavá elektrická lokomotiva
3   ==>   dvou nebo vícesystémová elektrická lokomotiva
4   ==>   stejnosměrná elektrická jednotka
5   ==>   střídavá elektrická jednotka
6   ==>   dvou nebo vícesystémová elektrická jednotka
7   ==>   motorová lokomotiva
8   ==>   motorový vůz
9   ==>   řídicí vůz elektrické nebo motorové jednotky
0   ==>   přívěsný osobní vůz (bez pohonu)

Mezi motorovými vozy v této fotogalerii je ovšem jedna zdánlivá výjimka, která však není výjimkou - motorový vůz řady 642 byl vůz dočasně pronajatý českým dopravcem RegioJet od německé společnosti Alpha Trains pro prezentační jízdy, jedná se o německou řadu 642, české označení nebylo přiděleno. Zcela přesně by tedy měl být zařazen mezi zahraničními vozidly, ovšem vzhledem k provozu u českého dopravce tomu tak není.

Postup výpočtu kontrolní (sedmé) číslice je následující: liché číslice označení lokomotivy se vynásobí 1, sudé číslice označení se vynásobí 2. Získáme tím šest čísel, u každého se provede jeho ciferný součet. Tyto dílčí ciferné součty sečteme a určíme, kolik u tohoto čísla zbývá do nejbližšího vyššího desítkového čísla (10, 20,...). Toto určené číslo je kontrolní číslice označení železničního vozidla.
Určení kontrolní číslice je možno provést např. pomocí tohoto excelového souboru:

Výpočet kontrolní číslice (XLS; 18,5 kB)

Dřívější systém (tzv. Kryšpínův) byl odlišný, z označení lokomotivy bylo možné vyčíst více technických informací. Přestal se používat v roce 1988, v tomto roce dostala stávající vozidla nové, výše uvedené označení, které se používá dosud. Je samozřejmé, že lokomotivy a vozy vyrobené po roce 1988 již dostaly nové označení. V některých případech se ještě v provozu můžeme setkat se starým označením - jedná se zejména o vozidla, která byla již před rokem 1988 vedena jako historická či muzejní a s přechodem na nové značení tak vlastně už stejně nepřešla do pravidelného provozu. Jedná se např. o historický motorový vůz řady M 274.0 (modrý šíp), který můžete také vidět na těchto stránkách. Toto starší značení se také používá u všech provozních parních lokomotiv. Historické stroje znovuzprovozněné v dnešní době jsou rovněž označeny původním značením, z důvodu zachování historické věrnosti (i když administrativně mohou mít přiděleno nové označení).

První znak tohoto Kryšpínova značení je písmeno, charakterizující pohon vozidla (parní lokomotivy ovšem tento písmenný znak nemají, týká se jen lokomotiv nových trakcí). Druhý znak - číslice - udává počet hnaných náprav, třetí znak je opět číslice, která zvětšená o 3 a násobená 10 udává maximální rychlost v km/h* (u úzkorozchodných se vynechává), další znak je číslice, která zvětšená o 10 udává tlak na nápravu v tunách. Následuje oddělovací tečka, za ní následující číslice specifikuje blíže konkrétní řadu (dvě různé řady mohly mít shodné technické vlastnosti, odlišení bylo provedeno pomocí této číslice). Další dvě nebo tři čísla vyjadřují inventární číslo.

Příklad č. 1:

475.101 (řada 475.1)

  • parní lokomotiva
  • 4 hnané nápravy
  • maximální rychlost 100 km/h
  • tlak na nápravu 15 t
       Příklad č. 2:

ES 499.0001 (řada ES 499.0)

  • elektrická lokomotivy dvousystémová
  • 4 hnané nápravy
  • maximální rychlost 120 km/h nebo více (zde 160 km/h)
  • tlak na nápravu 19 t nebo více
Význam prvního znaku:

    ==>   parní lokomotiva
S   ==>   stejnosměrná elektrická lokomotiva
E   ==>   střídavá elektrická lokomotiva
ES   ==>   dvou nebo vícesystémová elektrická lokomotiva
EM   ==>   stejnosměrná elektrická jednotka
SM   ==>   střídavá elektrická jednotka
M   ==>   motorový vůz
T   ==>   motorová lokomotiva
U   ==>   úzkorozchodné vozidlo**
TL   ==>   turbínová lokomotiva***
A   ==>   akumulátorová lokomotiva


* pro rychlosti nad 120 km/h zůstává číslice 9

** je možno kombinovat s jinými písmeny, jedná-li se např. o úzkorozchodnou el. jednotku, označení bude např. EMU 29.0

*** v Československu použito jen pro prototyp turbínového stroje řady TL 659.0, který se neosvědčil a další stroje tohoto pohonu nevznikly


Převodní tabulka značení vozidel, jejichž fotky jsou publikovány v této fotogalerii